• Polyamid Gewebe (Nylon)
  • Polyamid Nadelfilze (Nylon)
  • Polyamid Netze (Nylon)